SVDCA > Giới thiệu SVDCA

GIỚI THIỆU SVDCA

Chi Hội Truyền thông số Phía Nam

1. THÀNH LẬP

Chi hội Truyền Thông Số Phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi hội) là đơn vị trực thuộc Hội  Truyền Thông Số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội), được thành lập theo quyết định số  23/QĐ-HTTS ngày 28/03/2018 của Ban thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam.

Chi hội truyền thông số phía Nam song hành cùng Hội góp phần đẩy mạnh công tác  nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ  liệu điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát  triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng  cao của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

Chi hội là Thúc đẩy toàn diện ngành truyền thông số và ứng dụng chuyển đổi số vào đời  sống, xã hội, phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số qua các hoạt động thường niên,  diễn đàn, sự kiện hợp tác.

Tích cực hoạt động, sáng tạo và tham mưu đường lối, tham gia xây dựng và chủ động đề  xuất chính sách hoàn thiện các hoạt động về truyền thông số và nội dung số, kinh tế số, dữ  liệu số, CNTT.

2. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Mục đích của Chi hội là tập hợp trí tuệ, liên kết những người có kinh nghiệm trong các hoạt  động liên quan đến lĩnh vực truyền thông số, công nghệ số, chuyển đổi số để duy trì, phát  triển và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn uy tín và phẩm chất, đạo đức  nghề nghiệp nhằm góp phần xây dựng ngành truyền thông ngày càng lớn mạnh.

3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Chi Hội. Tổ  chức, hoạt động theo quy chế Chi Hội đã được phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của  Chi Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ  tục, truyền thông của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung  của Chi Hội; thực hiện đúng tôn chỉ của Chi Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan  đến hoạt động của Chi Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ  chính sách của Nhà Nước và Điều lệ của Hội, quy chế của Chi Hội.

Đại diện hội viên tham , kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương chính  sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi Hội theo quy định của pháp luật.

Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của Chi Hội theo quy định của  pháp luật.

Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Chi Hội.  Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Chi Hội theo đúng quy định của pháp luật.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hội và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu