CHI HỘI
TRUYỀN THÔNG SỐ PHÍA NAM

Upcoming Event

GIỚI THIỆU HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM
VDCA

Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 09/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thông số Việt Nam.

CHI HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ PHÍA NAM
SVDCA

Chi hội Truyền Thông Số Phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi hội) là đơn vị trực thuộc Hội  Truyền Thông Số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội), được thành lập theo quyết định số  23/QĐ-HTTS ngày 28/03/2018 của Ban thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam.