Hội Truyền thông số Việt Nam hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Kiện toàn bộ máy nhân sự của VietTimes và Ban Pháp chế; tổ chức lễ phát động Giải[…]